پروین اعتصامی موسی

پروین اعتصامی موسی پروین اعتصامی و موسی پیامبر
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۲۰:۳۶

پروین اعتصامی و موسی پیامبر

پروین اعتصامی مادر موسی، چو موسی را به نیل در فکند، از گفتهٔ رب جلیل خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه گفت کای فرزند خرد بی‌گناه گر فراموشت کند لطف خدای چون رهی..