پروین اعتصامی شعر

پروین اعتصامی شعر ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۰۵

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن

پروین اعتصامی ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن تیرگیها را ازین اقلیم بیرون داشتن همچو موسی بودن از نور تجلی تابناک گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن پاک کردن خویش را ز آلودگیهای زمین
پروین اعتصامی شعر گردون نرهد ز تند رفتاری
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۲۹

گردون نرهد ز تند رفتاری

پروین اعتصامی گردون نرهد ز تند رفتاری گیتی ننهد ز سر سیه‌کاری از گرگ چه آمدست جز گرگی وز مار چه خاستست جز ماری بس بی بصری، اگر چه بینائی
پروین اعتصامی شعر تو بلند آوازه بودی، ای روان
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۹:۵۰

تو بلند آوازه بودی، ای روان

پروین اعتصامی تو بلند آوازه بودی، ای روان با تن دون یار گشتی دون شدی صحبت تن تا توانست از تو کاست تو چنان پنداشتی کافزون شدی بسکه دیگرگونه گشت آئین تن
پروین اعتصامی شعر گرت ایدوست بود دیدهٔ روشن بین
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۹:۱۲

گرت ایدوست بود دیدهٔ روشن بین

پروین اعتصامی گرت ایدوست بود دیدهٔ روشن بین بجهان گذران تکیه مکن چندین نه بقائیست به اسفند مه و بهمن نه ثباتی است به شهریور و فروردین پی اعدام تو زین آینه گون ایوان
پروین اعتصامی شعر پروین اعتصامی و موسی پیامبر
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۲۰:۳۶

پروین اعتصامی و موسی پیامبر

پروین اعتصامی مادر موسی، چو موسی را به نیل در فکند، از گفتهٔ رب جلیل خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه گفت کای فرزند خرد بی‌گناه گر فراموشت کند لطف خدای چون رهی..