در راه زندگانی شعری زیبا از استاد شهریار

در راه زندگانی شعری زیبا از استاد شهریار در راه زندگانی شعری زیبا از استاد شهریار
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۳۷

در راه زندگانی شعری زیبا از استاد شهریار

در راه زندگانی شعری زیبا از استاد شهریار جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را به یاد یار دیرین کاروان گم کرده رامانم