کشیدن ابروها

کشیدن ابروها روشهای درمان تیک در کودکان
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۵۳

روشهای درمان تیک در کودکان

گاهی با افرادی سروکار داریم که مدام کلمات یا واژه های بیجا و غیرضروری را که به هیچ وجه نیاز به گفتن آن نیست، تکرار می کنند