بانکداری

بانکداری دکترحسین عبده تبریزی
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰

دکترحسین عبده تبریزی

دکترحسین عبده تبریزی از صاحب نظران و اساتید اقتصادی و مالی هستند وکارنامه مورد قبولی درفعالیتهای اجرایی و مقالات وکتب اقتصادی و مالی به یادگار گذارده اند.