فعالیت مغزی

فعالیت مغزی تاثیر گردش ماه به دور زمین بر خواب انسان ها
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۵۵

تاثیر گردش ماه به دور زمین بر خواب انسان ها

محققان می گویند این که گفته می شود کامل بودن ماه بر خواب انسان موثر است مبنای علمی دارد بعضی از مردم میگویند:شب هایی که قرص ماه کامل است خواب نامناسبی دارند