فرغانی شاعر

فرغانی شاعر سیف فرغانی و شعری بر علیه مغولان مهاجم به ایران
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ ۰۲:۲۸

سیف فرغانی و شعری بر علیه مغولان مهاجم به ایران

سیف فرغانی هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد باد خزان نکبت ایام ناگهان .