بزرگی داد یک درهم گدا را

بزرگی داد یک درهم گدا را بهای نیکی شعری از پروین اعتصامی
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۰

بهای نیکی شعری از پروین اعتصامی

بهای نیکی شعری از پروین اعتصامی بزرگی داد یک درهم گدا را که هنگام دعا یاد آر ما را یکی خندید و گفت این درهم خرد نمی‌ارزید این بیع و شرا را روان پاک را آلوده مپسند