ایجاد حساسیت های پوستی

ایجاد حساسیت های پوستی ایجاد حساسیت های پوستی
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹

ایجاد حساسیت های پوستی

اگزما خشکی شدیدی است که به حالت تدریجی و در اثر آب، سرما، صابون و یا مواد شوینده ایجاد می شود