زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد

زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۲۱

ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد

شبی دزدی استادانه به هر طرف می تاخت . در اثنای راه گذر او بر كارگاه دیبا بافی افتاد كه جامه لطیف و زیبا می بافت و انواع تكلیف در آن به كار می برد