شاعر رودکی

شاعر رودکی رودکی شاعر بزرگ پارسی
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۱۲

رودکی شاعر بزرگ پارسی

رودکی از شاعران بزرگ پارسی و پدر شعر ایران است.یک شاه بیت و یک قصیده زیبا را در زیر برایتان آورده ایم : هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی رو هوا زی گنج نه.
شاعر رودکی رودکی و چند قصیده زیبا
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۱۸:۳۹

رودکی و چند قصیده زیبا

رودکی نخستین شاعر بزرگ پارسی‌ گوی و پدر شعر پارسی است... ای آن که غمگنی و سزاواری وندر نهان سرشک همی باری از بهر آن کجا ببرم نامش ترسم ز بخت انده و دشواری..