رودکی شاعر بزرگ پارسی

رودکی شاعر بزرگ پارسی رودکی شاعر بزرگ پارسی
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۱۲

رودکی شاعر بزرگ پارسی

رودکی از شاعران بزرگ پارسی و پدر شعر ایران است.یک شاه بیت و یک قصیده زیبا را در زیر برایتان آورده ایم : هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی رو هوا زی گنج نه.