پایمال آز شعری زیبا از پروین اعتصامی

پایمال آز شعری زیبا از پروین اعتصامی پایمال آز شعری زیبا از پروین اعتصامی
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۲

پایمال آز شعری زیبا از پروین اعتصامی

پایمال آز شعری زیبا از پروین اعتصامی دید موری در رهی پیلی سترک گفت باید بود چون پیلان بزرگ من چنین خرد و نزارم زانسبب که نه روز آسایشی دارم، نه شب بار بردم، کار کردم هر نفس