رد شدن تانک از روی خودرو تویوتای بانوی جوان !

رد شدن تانک از روی خودرو تویوتای بانوی جوان ! رد شدن تانک از روی خودرو تویوتای بانوی جوان !
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۳۱

رد شدن تانک از روی خودرو تویوتای بانوی جوان !

رد شدن تانک از روی خودرو تویوتای بانوی جوان ! معمولا تصادفات جاده ای در آلمان بر اثر سرعت زیاد یکی از خودروها و در بزرگراه ها رخ می دهد.