شخصیت شناسی با پرنده ماه تولد

شخصیت شناسی با پرنده ماه تولد شخصیت شناسی با پرنده ماه تولد شما
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۵۳

شخصیت شناسی با پرنده ماه تولد شما

شخصیت شناسی با پرنده ماه تولد شما مثل قو مغرور و سربلندید و شخصیتی پیچیده دارید. به‌ندرت عصبانی می‌شوید و سعی می‌كنید با همه در تعامل باشید و تا آنجا كه می‌توانید از درگیری پرهیز می‌ كنید.