بیمارستانی به نام خرید و فروش اعضای بدن

بیمارستانی به نام خرید و فروش اعضای بدن بیمارستان ویژه داعش برای خرید و فروش اعضای بدن
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۵

بیمارستان ویژه داعش برای خرید و فروش اعضای بدن

بیمارستان ویژه داعش برای خرید و فروش اعضای بدن گروهک تروریستی داعش، بیمارستانی تخصصی با نام "خرید و فروش اعضای بدن" با هدف