بازگشت احتمالی فرامرز آصف به ایران

بازگشت احتمالی فرامرز آصف به ایران بازگشت احتمالی فرامرز آصف به ایران
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۰۲

بازگشت احتمالی فرامرز آصف به ایران

بازگشت احتمالی فرامرز آصف به ایران فرامرز آصف مدال برنز بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران در رشته پرش سه‌گام را کسب کرده و حد نصاب ۱۶ متر و ۷ سانتیمتری