نداشتن برنامه‌های جذاب و دیدنی در تلویزیون

نداشتن برنامه‌های جذاب و دیدنی در تلویزیون تلویزیون فرصت عید نیمه شعبان را هم از دست داد !
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۲۰

تلویزیون فرصت عید نیمه شعبان را هم از دست داد !

تلویزیون فرصت عید نیمه شعبان را هم از دست داد ! نداشتن برنامه‌های جذاب و دیدنی در تلویزیون دیگر محدود به‌روزها و ماههای خاصی از سال نیست و این رسانه