شهید حسن فتاحی معروف به حسن امریکایی

شهید حسن فتاحی معروف به حسن امریکایی زندگینامه شهید حسن فاتحی معروف به حسن سرطلا
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۲۰

زندگینامه شهید حسن فاتحی معروف به حسن سرطلا

زندگینامه شهید حسن فاتحی معروف به حسن سرطلا اسم این شهید حسن فاتحی (معروف به حسن سرطلا) متولد ۲۰/ ۰۶/ ۱۳۴۸ است و از بچه های گردان غواصی