ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۲۱

ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

قبیل عرب هر کدام بتی به نام داشتند که با آداب مخصوص به زیارت آن می رفتند و قربانی تقدیم می کردند