اتفاقم به سر کوی کسی افتادست

اتفاقم به سر کوی کسی افتادست اتفاقم به سر کوی کسی افتادست
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۳۲

اتفاقم به سر کوی کسی افتادست

سعدی شیرازی اتفاقم به سر کوی کسی افتادست که در آن کوی چو من کشته بسی افتادست خبر ما برسانید به مرغان چمن که هم آواز شما در قفسی افتادست به دلارام بگو ای نفس باد سحر