تحت کشش قرار دادن موها

تحت کشش قرار دادن موها دشمن موهایتان را بشناسید
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۲۵

دشمن موهایتان را بشناسید

فر زدن باعث شکستن پیوندهای گوگردی موجود در ساختمان موها می‌شود و در نتیجه موها قدرت خود را از دست می‌دهند و به راحتی می‌شکنند