جملات زیبا روز دانشجو

جملات زیبا روز دانشجو سخنان ماندگار و کوتاه شهید دکتر بهشتی
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴ ۱۸:۳۰

سخنان ماندگار و کوتاه شهید دکتر بهشتی

سخنان ماندگار و کوتاه شهید دکتر بهشتی اگر باهمت یک یک شما تولید داخلی بالا نرود ومصرف روزانه داخلی پائین نیاید