مکان مناسب مسواک

مکان مناسب مسواک خطرات مسواک کردن در محیط دستشویی را بدانید!
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ ۲۰:۳۰

خطرات مسواک کردن در محیط دستشویی را بدانید!

خطرات مسواک کردن در محیط دستشویی را بدانید! محل نگهداری مسواک بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که اگر در محیط آلوده ای باشد به راحتی میکروب های بیماری زای آن محیط را به خود جذب می کند