متن و ترجمه دعای روز نوزدهم ماه رمضان

متن و ترجمه دعای روز نوزدهم ماه رمضان دعای نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۲۳:۳۹

دعای نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش وآسان كن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نكن ما را از پذیرفتن نیكی‌هایش اى راهنماى به سوى حـق آشكار .