بیماری عفونی حاد در مرغ مینا

بیماری عفونی حاد در مرغ مینا بیماری کلامیدیوز در مرغ مینا
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۰۲

بیماری کلامیدیوز در مرغ مینا

بیماری کلامیدیوز در مرغ مینا بیماری کلامیدیوز Chlamydiosis بیماری عفونی حاد یا مزمنی است که بسیاری از پرندگان و از جمله مرغ مینا