دنیای گربه ها

دنیای گربه ها اصول نگهداری از گربه
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴ ۱۹:۴۸

اصول نگهداری از گربه

اصول نگهداری از گربه گربه حیوانی عموما مستبد خود پسند راحت طلب فضول مغرور زود آشنا و نمک نشناس توصیف می شود این حیوان مرموز و اسرار آمیز علی رغم بی صفتی اش از حیوانات مفید به شمار می رود