آب جوشیده

آب جوشیده جوشاندن دوباره آب جوشیده کشنده است
جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۰۷

جوشاندن دوباره آب جوشیده کشنده است

جوشاندن دوباره آب جوشیده کشنده است بارها اتفاق می‌افتد که برای درست کردن چای آب کتری را پس از جوش آمدن خاموش کنید و پس از مدتی فراموش خواهید کرد که از آن استفاده کنید و مجدد مجبور به جوشاندن آن هستید.