بیست و چهارم ماه رمضان

بیست و چهارم ماه رمضان دعای بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۰۶

دعای بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان

دعای بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان خدايا من از تو ميخواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه مى برم به تو از آنچه تو را بيازارد و از تو خواهم توفيق در آن براى اينكه فرمانت برم و نافرمانى تو ننمايم اى بخشنده سائلان.