نقاشی محمد ابراهیم نقاش باشی از امیرکبیر

نقاشی محمد ابراهیم نقاش باشی از امیرکبیر عکس امیرکبیر جعلی از آب درآمد !
جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۳۴

عکس امیرکبیر جعلی از آب درآمد !

عکس امیرکبیر جعلی از آب درآمد ! به تازگی در شبکه های اجتماعی عکسی منسوب به «امیرکبیر» صدراعظم ناصرالدین شاه دست به دست می چرخد که به گفته پژوهشگران هیچ ربطی به این شخصیت برجسته تاریخی ندارد.