شهر اسکندرون ترکیه

شهر اسکندرون ترکیه آشنایی با شهر اسکندرون ترکیه
جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۱۳

آشنایی با شهر اسکندرون ترکیه

آشنایی با شهر اسکندرون ترکیه این شهر مرکز استان ختای ترکیه است و جمعیتی رو به افزایش دارد. جمعیت اسکندرون ۱۵۹٬۱۴۹ نفر است. (سرشماری ۲۰۰۰)