قطار آنکارا به تهران

قطار آنکارا به تهران حمله به قطار آنکارا - تهران در ترکیه
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۱۷

حمله به قطار آنکارا - تهران در ترکیه

حمله به قطار آنکارا - تهران در ترکیه قطار آنکارا - تهران روز پنجشنبه در داخل خاک ترکیه مورد حمله قرار گرفت