ابرهای بارشی

ابرهای بارشی بعد از توافق ورود ابر به ایران آزاد شد !
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۷

بعد از توافق ورود ابر به ایران آزاد شد !

بعد از توافق ورود ابر به ایران آزاد شد ! احساس می شود که در ۱۲ سال گذشته، اروپا از ورود ابرهای بارشی به آسمان ایران جلوگیری کرده و از زمان توافق آب و هوای کشور به کلی متحول شده است.