حمله تروریستی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول

حمله تروریستی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول کنسولگری آمریکا در استانبول به حالت تعلیق درآمد
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۳۱

کنسولگری آمریکا در استانبول به حالت تعلیق درآمد

کنسولگری آمریکا در استانبول به حالت تعلیق درآمد حمله تروریستی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول منجر به تعلیق فعالیت این کنسولگری شد.