مختصری درباره چگونگی جدایی بحرین از سرزمین مادری اش ایران بمناسبت سالروز این جدایی

مختصری درباره چگونگی جدایی بحرین از سرزمین مادری اش ایران بمناسبت سالروز این جدایی مختصری درباره چگونگی جدایی بحرین از سرزمین مادری اش ایران بمناسبت سالروز این جدایی
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۴۳

مختصری درباره چگونگی جدایی بحرین از سرزمین مادری اش ایران بمناسبت سالروز این جدایی

امروزه بحرين نام كشوري در دل خليج فارس و در جنوب غرب ايران است. بيش از دو سوم مردم اين جزيره