ریمل ضد آب

ریمل ضد آب از ریمل های ضد آب استفاده نکنید
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

از ریمل های ضد آب استفاده نکنید

از ریمل های ضد آب استفاده نکنید ریمل های ضد آب به مرور می توانند موجب ریزش مژه ها و از دست دادن بخش قابل توجهی از حجم مژه ها شود.