چگونه یک خواننده معروف راک انگلیسی بانوی نمونه داعش شد