روز بزرگداشت ابوعلی سینا

روز بزرگداشت ابوعلی سینا 1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۲۷

1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد

1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد اول شهریور، زادروز بوعلی سینا و روز پزشک ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب "امیر پزشکان"