ادعای مقام عربستان سعودی : ایرانیان بدنبال احیای امپراتوری پارس هستند