کابتاگون

کابتاگون مخدری که داعشی‌ ها را تحریک و بی‌ رحم می‌ کند
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۳۷

مخدری که داعشی‌ ها را تحریک و بی‌ رحم می‌ کند

مخدری که داعشی‌ ها را تحریک و بی‌ رحم می‌ کند گروه‌های تروریستی داعش بدون هیچگونه رحم و با خونسردی کامل مردم بیگناه را به روش‌های مختلف و به دور از انسانیت مورد تجاوز و قتل قرار می‌دهند.