شعری زیبا از شبانه ستانکزی

شعری زیبا از شبانه ستانکزی عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ۲۳:۰۴

عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی

عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی گفتم عاشقت هستم گفت: نژاد ات ؟ گفتم عاشقت هستم گفت: مذهب ات؟ گفتم عاشقت هستم گفت: ز اکثریتی یا اقلیت ؟
شعری زیبا از شبانه ستانکزی خیابان شعری زیبا از شبانه ستانکزی
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۷:۴۴

خیابان شعری زیبا از شبانه ستانکزی

خیابان شعری زیبا از شبانه ستانکزی سرو دلش به حال خیابان سوخت باران اشک شد ز برگش ریخت خیابان را مخاطب ساخت و گفت تحمل ترا مرد ندارد مرد چی باشد سنگ ندارد هر روز پامال رهگذران یکی شاد و یکی پریشان