همراه طوفان و گردو غبار تهران دو بار لرزید.

همراه طوفان و گردو غبار تهران دو بار لرزید. تهران دو بار لرزید
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ۰۲:۲۲

تهران دو بار لرزید

تهران دو بار لرزید همراه طوفان و گردو غبار تهران دو بار لرزید.