تالاب صورتی لیپار چابهار

تالاب صورتی لیپار چابهار تالاب صورتی ایران
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ۱۸:۵۲

تالاب صورتی ایران

تالاب صورتی ایران اوج زیبایی این پدیده در دره لیپار قابل مشاهده است، جایی که به آن تالاب صورتی می‌گویند.