شعر اسیر نامریی شبانه ستانکزی

شعر اسیر نامریی شبانه ستانکزی اسیر نامرئی شعری زیبا از شبانه ستانکزی
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۴۶

اسیر نامرئی شعری زیبا از شبانه ستانکزی

اسیر نامرئی شعری زیبا از شبانه ستانکزی دیریست مرا در آیینه های سیاه نقاشی میکنی خسته نباشی سرنوشت