آلودگی میکروبی دریا

آلودگی میکروبی دریا آلودگی میکروبی در سواحل شمالی
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۳۱

آلودگی میکروبی در سواحل شمالی

آلودگی میکروبی در سواحل شمالی به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست، سواحل شمالی بیشترین آلودگی را در بخش میکروبی دارند که بر این اساس شنا کردن و بهره برداری کردن از آنها نباید انجام شود.