امپراطوری پارس

امپراطوری پارس 7 آبان روز جهانی کوروش بزرگ + داستان صوتی زندگی
پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۱۰

7 آبان روز جهانی کوروش بزرگ + داستان صوتی زندگی

هفتم آبان ماه مطابق با بیست و نهم اكتبر روز جهانی كوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است . این روز به مناسبت تكمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران در اكتبر سال ۵۳۹پیش از میلاد و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است . به داستان صوتی زندگی کوروش کبیر گوش دهید.