ابوسعید فضل‌الله بن ابوالخیر احمد بن محمد بن ابراهیم

ابوسعید فضل‌الله بن ابوالخیر احمد بن محمد بن ابراهیم گلچینی از رباعیات ابوسعید ابوالخیر
جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۴۷

گلچینی از رباعیات ابوسعید ابوالخیر

گلچینی از رباعیات ابوسعید ابوالخیر باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ