سایت کارت ملی هوشمند

سایت کارت ملی هوشمند  اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی
جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۸:۵۳

اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی

اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی در این اطلاعیه آمده است: افرادی که تاکنون هیچیک از کارتهای شناسایی ملی و یا کارت هوشمند ملی