ایران می‌تواند بازیگر کلیدی درگردشگری خاورمیانه شود

ایران می‌تواند بازیگر کلیدی درگردشگری خاورمیانه شود ایران می‌تواند بازیگر کلیدی درگردشگری خاورمیانه شود
پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۵۲

ایران می‌تواند بازیگر کلیدی درگردشگری خاورمیانه شود

ایران می‌تواند بازیگر کلیدی درگردشگری خاورمیانه شود در گزارش سالانه گرایشات جهانی بازار جهانی سفر برای سال 2015 پیش بینی شده است که ایران