تهران و اصفهان

تهران و اصفهان تهران و اصفهان در جدول ۱۰ مقصد برتر مسلمانان
یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۴۲

تهران و اصفهان در جدول ۱۰ مقصد برتر مسلمانان

تهران و اصفهان در جدول ۱۰ مقصد برتر مسلمانان تهران و اصفهان به سرعت راه را برای ورود به جدول ده مقصد برتر مسافران عرب و خاورمیانه طی می‌کنند.